Prawa

Właścicielem niniejszej strony a także wszystkich plików w znajdujących się jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich. Administrator tej strony udziela osobom korzystającym licencji na korzystanie z prezentowanych na Stronie Ukraińskie gwary karpackie w Polsce / Українські кapпaтcькi говірки у Польщі plików cyfrowych z fotografiami i plikami audio (zwanymi dalej Utworami) w zakresie przewidzianym dla licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych

Licencja Creative Commons

Korzystanie z Utworów wymaga wskazania właściciela autorskich praw majątkowych do Utworów poprzez zaznaczenie:

Copyright by Ukraińskie gwary karpackie w Polsce / Українські кapпaтcькi говірки у Польщі