Autorzy

Dr Maria Borciuch – językoznawczyni, dialektolożka ukraińska. Autorka większości zamieszczonych na stronie Ukraińskie gwary karpackie w Polsce plików audio. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień gwar ukraińskich na terenie Polski, zjawisk językowych na pograniczu polsko-ukraińskim, tendencji rozwojowych współczesnego języka ukraińskiego.

Studia na filologii ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła w latach 1992-1997, w tym semestr w roku akademickim 1995/1996 na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie. Praca magisterska pt. Leksyka ukraińskiej gwary wsi Wierzbica w województwie zamojskim była promowana przez prof. dr hab. Michała Łesiowa. Rozprawa doktorska Fleksja gwar ukraińskich Hrebennego i wsi okolicznych (UMCS 2005) została napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego. Od 1997 roku pracownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS.

Ważniejsze publikacje
Фонетичні та граматичні особливості української говірки села Вербиця біля Томашова Любельського, «Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки»,№ 6/2000 [druk 2002], s. 74-79.
Maria Borciuch, Marek Olejnik, Paralele leksykalne w gwarach ukraińskich i polskich gminy Dubicze Cerkiewne [w:] Ukraińskie i polskie gwary pogranicza, red. F. Czyżewski, H. Arkuszyn, Lublin-Łuck 2001, s. 77-81.
Polsko-ukraińskie pogranicze językowe w świetle tekstografii gwarowej [w:] Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim, red. H. Bednarski, F. Czyżewski, J. Ślusarski, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Ryki 2003, s. 221-228.
Polonizmy w ukraińskich gwarach okolic Hrebennego, [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, pod red. D. Buczki, M. Łesiowa, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 143-151.
O zróżnicowaniu rodzaju rzeczowników w gwarach południowo-zachodnioukraińskich na terenie Polski, Луганськ 2004, № 5 (73), s. 130-136.
Specyfika nauczania ukraińskiego języka literackiego wśród studentów nosicieli gwar ukraińskich, [w:] Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, V vol. III, Lublin 2008, s. 54-99.
Fleksja rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach ukraińskich okolic Hrebennego [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Studia dedykowane Profesorowi Michałowi Łesiowowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 161-166.
System form czasownikowych w ukraińskich gwarach naddniestrzańskich na terenie Polski, [w:] Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, V vol. V, Lublin 2010, s. 57-69.

Redakcje, opracowania, wstępy
[oprac.] M. Borciuch, M. Jastrzębski, Scripta manent. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na 80-lecie urodzin, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 120.
M. Borciuch, M. Jastrzębski, Słowo wstępne [w:] Scripta manent. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na 80-lecie urodzin, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 1.
[red.] D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Studia dedykowane Profesorowi Michałowi Łesiowowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 343.
[red.] L. Frolak, M. Borciuch, Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, Vvol. V, Lublin 2010, ss. 275.
[red.] L. Frolak, M. Borciuch, Teka Komisji Polsko-Ukrainskich Związków Kulturowych PAN, Vvol. VII, Lublin 2012, ss. 210.

Działalność organizacyjna
Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla kierunku filologia ukraińska.
Koordynator zespołu ds. dydaktyki w Zakładzie Filologii Ukraińskiej.
Członek zespołu ds. dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej.
Koordynator wyjazdów studentów filologii ukraińskiej na studia semestralne do Lwowa.
Opiekun pedagogicznych praktyk studenckich.
Opracowanie informatora ECTS dla kierunku filologia ukraińska (1998-2008).
Udział w opracowaniu programu nauczania dla filologii ukraińskiej.
Opieka nad studentami z MISH.
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
Członek Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej.

Dr Ewa Bryła – filozofka. Pomysłodawczyni projektu, współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich z Zagórza (nagrodzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego , koordynatorka i fundraiserka większości projektów organizacji. Zainteresowania badawcze o charakterze interdyscyplinarnym – filozofia umysłu, epistemologia, filozofia religii, filozofia kultury, antropologia. Od 2005 r. aktywnie ratuje dziedzictwo kultury materialnej i duchowej mniejszości etnicznych i narodowych Beskidu Wysokiego, Niskiego, Roztocza.

W latach 1994 – 1999 studiowała na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Promotorem pracy magisterskiej o tytule Dociekanie natury pewności – Wittgensteina polemika z twierdzeniami Moore’a był prof. dr hab. Michał Heller. Studia doktoranckie w latach 2000 – 2005 odbyła również na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej. Rozprawa doktorska pt. Filozoficzne aspekty cognitive science – problematyka podmiotowości umysłu była promowana pod kierunkiem dr. hab. Eugeniusz Szumakowicza, prof. PK. W latach 2003 – 2012 pracownik Zakładu Filozofii, Etyki i Socjologii Instytutu Ekonomii Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.

Wybrane publikacje:
– Ochrona ukraińskich cmentarzy polskiej części Bojkowszczyzny i Nadsania. Wybrane działania praktyczne, [w:] „Cmentarze po obu stronach Bugu” red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa-Lublin 2014, s. 113-124.
– Losy opuszczonych świątyń [w:] Nasza Politechnika nr 1/2013, Miesięcznik Politechniki Krakowski im. Tadeusza Kościuszki , Kraków, str. 27 .
– Wystawa w ramach międzynarodowego projektu naukowo-edukacyjnego pt. Religie w drodze, Galeria „Gil”, Politechnika Krakowska (2012).
– Historia i współczesność cmentarzy greckokatolickich w nadsańskiej gminie Tyrawa Wołoska, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, str. 183-189.
– Na pomoc cerkwi, Skarby Podkarpackie, nr 1(20) 2010 styczeń-luty, str. 8-9, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ProCarpathia”, Rzeszów.
– W dolinie Tyrawki, Płaj. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego, nr 36 (2008), Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, str. 66-73.
– Wielokulturowa Tyrawa Wołoska, Płaj Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego, nr 34 (2008), Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, str. 134-143. (http://karpaccy.pl/wielokulturowa-tyrawa-woloska-plaj-34/)
– Rozwój fizyki według Czesława Białobrzeskiego [w:] Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, t. III, OBI Kraków-Tarnów 2007, s. 521-535.
– Niealgorytmiczność myślenia, (wspólnie z dr. hab. E. Szumakowiczem prof. PK), Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXXV, Wydawnictwo Biblos Tarnów 2004, OBI.
– Czy możliwa jest fizyka umysłu? Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIV, Wydawnictwo Biblos Tarnów 2004, OBI.
– Umysł dla filozofa?, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXII, z. 3, 2004, s. 155-159.
– Wyzwania, Logos i Ethos, Wydawnictwo PAT, 2004.

Konferencje:
– Ochrona ukraińskich cmentarzy polskiej części Bojkowszczyzny i Nadsania. Wybrane działania praktyczne Referat na konferencji „Cmentarze po obu stronach Bugu”. 19 listopada 2013 Włodawa, 11 kwietnia 2014 Włodawa. Organizator: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach i Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie.
– Plany remontu i zagospodarowania drewnianej cerkwi w Piątkowej przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich z Zagórza. Referat na konferencji historycznej „Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic”, 12-13 października 2011, Dubiecko. Organizator: Urząd Gminy w Dubiecku.
– Prezentacja Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich podczas konferencji organizowanej w ramach Bojkowskiego lata 2011, 28-30 lipca 2011. Organizator: Związek Ukraińców w Polsce, o/Sanok, Ustrzycki Dom Kultury, Bandrów – Ustrzyki Dolne – Sanok.
– Współczesna sytuacja kulturowa diaspory rusko-ukraińskiej Nadsania w Polsce. Referat inauguracyjny w drugim dniu konferencji „Ukraina na przestrzeni wieków”, 25-26 maja 2011, Kraków. Organizator: Koło Naukowe Ukrainistów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Wielokulturowość w gminie Tyrawa Wołoska z omówieniem stanu cmentarzy wyznaniowych. Referat na konferencji „Cmentarze jako znak kulturowy pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, 23-24 kwietnia 2009 Biała Podlaska, Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej.
– Tożsamość narodowa i etniczna grup ukraińskich Nadsania. Referat na konferencji „Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty, konstrukcje, fasady”. 9-10 września 2009r., Białystok. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Białostocki.
– Stan fizyczny i prawny opuszczonych cerkwi i cmentarzy w Nadsaniu. Referat na konferencji „Cmentarze, obiekty sakralne oraz upamiętnienia na terenie województwa podkarpackiego, istotnych z punktu widzenia mniejszości ukraińskiej”. 29 września 2009 r., Rzeszów. Organizator: Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
– Semiotyczne i kulturowe aspekty umysłu, referat, VIII Polski Zjazd Filozoficzny,
15-20 września, Warszawa.
– Spór o istnienie umysłu, referat, VII Polski Zjazd Filozoficzny, 14-18 września 2004, Szczecin.

Od 2008 r. inicjatorka i współorganizatorka praktyk studenckich (wspólnie z dr hab. inż. arch. Janem Kurkiem, prof. PK) Studenckiego Koła Budownictwa Wydziału Architektury (SKB WA), których celem była kompletna inwentaryzacja głównie zrujnowanych obiektów cerkiewnych, często nie posiadających dokumentacji konserwatorskiej oraz żadnej formy opieki. W ciągu kilku lat zostało zinwentaryzowanych ponad 30 obiektów w następujących miejscowościach: 2008 – Królik Wołoski, Mrzygłód, Olchowa, Tarnawa Górna; 2009 – Nagórzany, Płonna, Krywe, Hulskie, Paszowa, Rakowa; 2010 – Maćkowice, Ujkowice, Zadąbrowie, Miękisz Stary oraz cerkwisk w Krowicy Samej i Opace; 2011 – Bihale, Leżachów, Tyniowice, Wola Wielka; 2012 – Piątkowa (Ruska), Rozpucie, Siemuszowa, Tyrawa Solna; 2013 – Bukowsko, Ratnawica, Liskowate; 2014 – Hulskie, Krywe, Skorodne gm. Lutowiska.

Autorstwo i koordynacja projektów społecznych (również z komponentem naukowym):
– Wielokulturowa Tyrawa Wołoska: dotacja Fundacji im. St. Batorego oraz Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ w ramach „Memoria”, (2005-2007). Umowa z 2.07.2007 nr 18749.
– Tyrawska Spadszczyna – Hołuczków: dotacja Fundacji Wspomagania Wsi (2008). Umowa nr 4/KB/2007.
– Wielokulturowa Tyrawa Wołoska – cz. II: dotacja Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach RITA (2008). Umowa nr RITA-2007-41.
– Tyrawska Spadszczyna – Lachawa: dotacja Fundacji Wspomagania Wsi (2009). Umowa nr 42/KB/2008.
– Wielokulturowa Tyrawa Wołoska – cz. III (2009-2010).
– Remont i prace konserwatorskie przy cerkwi w Olchowej: dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu (2012, 2013, 2014 – kontynuacja). Umowa nr 89/R/2012. Umowa nr 137/R/2013. Umowa nr 84/R/2014. Umowa nr 80/R/2015.
– Kadisz jatom między Sanem a Osławą: dotacja Fundacji Bieszczadzkiej oraz Akademii Rozwoju Filantropii w ramach „Działaj Lokalnie – VI” (2009-2010). Umowa nr 6/2009/23/DL6-LOG/2009.
– Remont i prace inwentaryzacyjne we wsi Polana: dotacja Polskiego Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa, o/Sanok – umowa nr DR-S-40/10(K), Urzędu Gminy Czarna, datki grupy inicjatywnej mieszkańców Polany (2010-2012).
– Remont cmentarza w nieistniejącej wsi Płonna: datki grupy inicjatywnej byłych mieszkańców (2010).
– Barwinkowe more – Stankowa: dotacja Fundacji Wspomagani Wsi (2010). Umowa nr 50/KB/2009.
– Zorganizowanie debaty dot. utworzenia grupy inicjatywnej ratowania zasobów sztuki cerkiewnej na terenie południowej, południowo-wschodniej i wschodniej Polski – Beskidu Niskiego, Bieszczadów, Pogórzy i Roztocza (2010).
– Ginąca Atlantyda Rusinów, czyli piękno w kamieniu i w słowie ukryte: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach „Mecenat kulturalny” – umowa nr DO-I.616.26.2011 oraz Urzędu Miasta i Gminy Zagórz (2011) – umowa nr 321/U/RGK/2011.
– Remont i inwentaryzacja wybranych nagrobków we wsiach Izby i Łosie: zlecenia krakowskiego dekanatu Cerkwi Greckokatolickiej (2011).
– Nadsańskie świętych obcowanie: środki własne oraz Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska (2012).
– Dokumentacja i zabezpieczenie pozostałości sepulkralnych wsi Skorodne oraz wsi Krywe n. Sanem: datki byłych mieszkańców (2012).
– Na ratunek łemkowskim cmentarzom gminy Bukowsko: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach „Małych zleceń” (2013), Umowa nr DO-I.615.28.2013.
– Wzmocnienie profilowanej oferty turystycznej gminy Bukowsko: dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Alpy-Karpatom” (2013-2014), Umowa nr KIK/07/GFOP/I/10/2013.
– Sepulkralny Bojkoswit: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach „Mecenat kulturalny” (2014) – umowa nr DO-I.616.24.2014.
– Pieśń i mowa serca – dokumentacja żywej tradycji autochtonicznej społeczności rusko-ukraińskiej Karpat polskich: dotacja w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa” (2014) MKiDN, Umowa nr 00389/14/FPK/IMiT.
– Cienie zapomnianych przodków: dotacja w ramach programu „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży” (2014) MEN. Umowa nr MEN/2014/DSWM/1110.
– Remont cmentarza w Wierzbicy – zlecenie Stowarzyszenia „Ziemia Wierzbicka” z Pieniężna.